بادی و شلوار مارک H&M

100% نخ

بادی زیر دگمه ای آستین بلند

شلوار کمر کش

بادی 0-1 ماه : طول 32 سانتی متر عرض 16 سانتی متر ـ شلوار: طول  32 سانتی متر

بادی ا-2 ماه : طول 36 سانتی متر عرض 18 سانتی متر ـ شلوار: طول 36 سانتی متر

بادی 2-4 ماه : طول 40 سانتی متر عرض 20 سانتی متر ـ شلوار: طول 40 سانتی متر